Whistleblowing

Co je „Whistleblowing“ neboli „Ochrana oznamovatelů dle zákona č. 1711/2023 Sb“

Whistleblowingem se rozumí termín, který se používá pro jednání, kdy jednotlivec neboli oznamovatel upozorní svého zaměstnavatele na protiprávní či nekalé jednání. Tohoto jednání se mohla dopustit osoba na pracovišti (zaměstnanec) nebo jiná osoba v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („zákon“), je společnost Bothe-Schnitzius CZ, spol. s r.o., IČ: 47668610, se sídlem Kabelíkova 2975/1a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a společnost Bothe-Schnitzius CZ Tišice, s r.o. se sídlem Kabelíkova 2975/1a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov povinna od 15.12.2023 zavést vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání.

Co se oznamuje?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Doporučená struktura Oznámení

  • identifikace společnosti;
  • podrobný popis možného protiprávního jednání;
  • označení Dotčených osob a jejich rolí, popřípadě parametrů, které umožní je identifikovat;
  • jména případných dalších osob, které mohou ve věci Oznámení podávat relevantní informace;
  • jako přílohy Oznámení přiložit podklady dokládající možné protiprávní jednání.

Na co si dát pozor při podání Oznámení

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení - Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Jak lze oznámení podat Společnosti

Pokud ve společnosti došlo k protiprávnímu jednání nebo máte informace o tom, že by k němu mohlo dojít, může podat Oznamovatel Oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti písemnou formou (s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“) nebo ústně tzv. příslušné osobě: Ing. Radkovi Holému BA (Hons) (dále „Příslušná osoba“) v sídle společnosti nebo pomocí telefonní linky +420 725 888 777 v termínu pracovních dní Úterý a Čtvrtek v době od 9:00 – 10:30hod. nebo po předchozí domluvě i jinak. V případě elektronické formy podání využijte plně sofistikovaný systém elektronického oznámení:

https://eticka-linka.botheschnitzius.cz/el/

Pro správné podání oznámení uveďte své JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DATUM NAROZENÍ nebo identifikační údaje z nichž lze dovodit totožnost Oznamovatele. Oznámení tyto údaje obsahovat nemusí, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je Příslušné osobě osobně známa.

Vnější oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, jakožto tzv. externí oznamovací systém Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz), Osoby zvažující podání oznámení o protiprávním jednání se před podáním vlastního oznámení mohou bezplatně a důvěrně obrátit na Ministerstvo spravedlnosti písemně (oznamovatel@msp.justice.cz) či ústně (tel.: 221 997 840) s žádostí o konzultaci v této věci. Přímé podání lze učinit přes formulář Ministerstva spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)